• logo
  • HIỆP HỘI INTERNET VIỆT NAM

  Tiêu chí UVBCH VIA

  QUY ĐỊNH

  KHUNG TIÊU CHÍ BẦU CỬ NHÂN SỰ THUỘC

  TRUNG ƯƠNG HIỆP HỘI INTERNET VIỆT NAM

   

  - Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Quy định về Tổ chức, Hoạt động quản lý Hội ban hành ngày 30 tháng 07 năm 2003;

  - Căn cứ Điều lệ Hiệp hội Internet Việt Nam phê duyệt kèm theo Quyết định số 27/QĐ-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ;

  - Căn cứ vào yêu cầu hoạt động thực tế của Hiệp hội Internet Việt Nam.

   

  Thực hiên nhiệm vụ được giao tại Biên bản Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) ngày 28/08/2020, Tiểu Ban Nhân sự quy định khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí bầu cử nhân sự thuộc trung ương Hiệp hội Internet Việt Nam như sau:

  I. Tiêu chuẩn đối với Nhân sự thuộc Trung ương Hiệp hội Internet Việt Nam:

  1. Trung ương Hiệp hội Internet Việt Nam:

  Theo Điều 12, Chương 4 của Điều Lệ Hiệp hội Internet Việt Nam quy định về Tổ chức Hiệp hội, Trung ương Hiệp hội gồm:

  - Đại hội đại biểu toàn quốc;

  - Ban Chấp hành Hiệp hội (BCH);

  - Ban Thường vụ Hiệp hội (BTV);

  - Ban Kiểm tra Hiệp hội (BKT);

  - Văn phòng Hiệp hội;

  - Các Ban chuyên môn và các tổ chức trực thuộc Hiệp hội.

  2. Tiêu chuẩn chung đối với Nhân sự thuộc Trung ương Hiệp hội Internet Việt Nam:

  - Nhân sự thuộc trung ương Hiệp hội Internet Việt Nam phải là người có tâm huyết với hoạt động của Hiệp Hội, có trình độ và khả năng điều hành, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe để gánh vác nhiệm vụ được Hiệp Hội giao.

  II. Tiêu chí bầu Trung ương Hiệp hội Nhiệm kì III:

  1. Báo cáo về nhân sự Trung ương Hiệp hội Nhiệm kì II:

  a. Ban Chấp hành Nhiệm kì II:

  - Ban chấp hành Hiệp Hội Internet Việt Nam Nhiệm kì II (2015 -2020) được Đại hội lần thứ II bầu gồm: … ủy viên.

  - Ban Thường vụ gồm: … ủy viên.

  - Thường trực có … thành viên gồm: Chủ tịch và … Phó chủ tịch (có 1 PCT kiêm Tổng thư ký).

  - Trong nhiệm kỳ đã có … UV.BCH chuyển công tác hoặc thôi quản lý doanh nghiệp. Số lượng BCH đến cuối nhiệm kỳ II là … ủy viên.

  - Ban kiểm tra nhiệm kì II: … ủy viên.

  b. Văn phòng Hiệp hội:

  - Văn phòng Trung ương tại Hà Nội:

  • 01 Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký;
  • 01 Phó Tổng Thư ký phụ trách Truyền thông;
  • Văn phòng Hà Nội:
  • 01 Chánh Văn phòng;
  • 02 Chuyên viên toàn thời gian;
  • Đội ngũ Cộng tác viên bán thời gian.

  - Văn phòng Phía Nam:

  • 01 Phó Chủ tịch, Phụ trách văn phòng Phía Nam;
  • Đội ngũ nhân sự từ nguồn lực của hội viên Hiệp hội.

  2. Dự kiến Nhân sự Nhiệm kì III:

  a. Ban Chấp hành Nhiệm kì III:

  - Tiêu chuẩn Ủy viên BCH nhiệm kì III: Ủy viên BCH Hiệp Hội phải là người đáp ứng được Tiêu chuẩn đối với Nhân sự thuộc Trung ương Hiệp hội Internet Việt Nam được nêu tại mục I của Quy định này.

  - Số lượng Ban Chấp hành Nhiệm kì III: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hiệp hội đã thống nhất số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành Nhiệm kì III dự kiến như sau:

  • Số lượng UV.BCH Hiệp Hội: … ủy viên;
  • Số lượng Ban Thường vụ: … ủy viên;

  Trong đó bầu tại Đại hội … ủy viên, bổ sung vào sau Đại hội … ủy viên.

  - Cơ cấu Ban Chấp hành Nhiệm kì III: Để BCH Hiệp Hội nhiệm kì mới có đủ năng lực, tâm huyết, nhiệt tình, năng động sáng tạo trong chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt và mạnh mẽ các nhiệm vụ của Hiệp Hội, tại các Hội nghị vừa qua đã cơ bản thống nhất:

  • BCH phải có tính kế thừa và cần tăng cường số ủy viên mới, ủy viên trẻ và ủy viên là nữ doanh nhân để có sự đổi mới mạnh mẽ.
  • Dự kiến cơ cấu như sau:
  1. Số UV.BCH cũ tiếp tục tham gia: 60 % .
  2. Số UV.BCH mới tham gia: 40% (trong đó bao gồm số DN hội viên chưa tham gia BCH khóa II được bầu tại Đại hội III và 2 ủy viên mới sẽ bầu bổ sung sau Đại hội)
  3. Dự kiến cơ cấu số UV.BCH trẻ (tuổi dưới 40): 20-30%
  4. Số UV.BCH là nữ: 20-30%.
  5. Ban chấp hành khóa mới có dự kiến mời đại diện của Lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông, Sở Thông tin Truyền thông các tỉnh tham gia (nếu được sự nhất trí  của các Bộ, Sở) và một số ủy viên đại diện các Hội, Chi hội, Trường, Viện, các Câu lạc bộ trực thuộc Hiệp Hội (khi được sự nhất trí của các Hội liên quan).

  b. Ban Thường vụ Nhiệm kì III:

  - Dự kiến bầu: … ủy viên

  c. Số lượng Thường trực Nhiệm kì III:

  - Dự kiến: … thành viên bao gồm:

  • 01 Chủ tịch;
  • Phó Chủ tịch;
  • 01 Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký;
  • Phó Tổng Thư ký;

  d. Dự kiến Chủ tịch Nhiệm kì III:

  - Chủ tịch Hiệp hội dự kiến là người trong Thường trực Nhiệm kì II và đáp ứng được Quy định tại Điều lệ của Hiệp hội Internet Việt Nam cũng như Quy định về Tiêu chuẩn đối với Nhân sự thuộc Trung ương Hiệp hội Internet Việt Nam.

  - Chủ tịch Hiệp hội là người có uy tín cao và có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu, đào tạo, tư vấn… hoạt động trong lĩnh vực Internet, Công nghệ thông tin, Truyền thông, Viễn thông, Số hóa.

  - Chủ tịch là người tự nguyện đồng ý giữ chức vụ, có tâm huyết với hoạt động của Hiệp hội.

  e. Ban Kiểm tra Hiệp hội:

  - Các ủy viên Ban Kiểm tra là người trong Ban Chấp hành Hiệp hội;

  - Số lượng: … ủy viên.

  f. Ban Chuyên môn và các Tổ chức trực thuộc Hiệp hội:

  Để Nhiệm kì III có sự đổi mới, tăng cường các hoạt động mạnh mẽ theo góp ý của Ban Chấp hành tại Hội nghị ngày 28/08/2020, một số Ban Chuyên môn mới sẽ được hình thành bao gồm:

  - Ủy ban Xã hội và Đạo Đức: ủy ban chuyên trách về bộ quy tắc đạo đức và chuẩn mực ứng xử nghề nghiệp trong lĩnh vực cung ứng và phát triển dịch vụ Internet và các lĩnh vực khác có liên quan đến Internet trên phạm vi cả nước.

  - Ủy ban Hội viên Liên kết: ủy ban dành cho các Hội viên liên doanh và doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài (gọi chung là doan nghiệp có yếu tố nước ngoài).

  - Ủy ban Hội viên Danh dự: ủy ban dành cho các hội viên, đặc biệt là hội viên cá nhân có tâm huyết với hoạt động của Hiệp hội, tự nguyện tham gia, là người có uy tín cao và có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng.

  g. Văn phòng Hiệp hội Nhiệm kì III:

  - Giữ nguyên cơ cấu của Văn phòng Hiệp hội như Nhiệm kì II và có bổ sung các nhân sự chuyên trách trong các hoạt động cụ thể.

  III. Danh sách Nhân sự dự kiến Nhiệm kì III:

  Căn cứ số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn nêu trên, nhân sự thuộc Trung ương Hiệp Hội Internet Việt Nam Nhiệm kì III được giới thiệu thông qua danh sách cụ thể sau đây:

  1. Danh sách dự kiên Ban Chấp hành Nhiệm kì III:

  - Các Ủy viên BCH Nhiệm kì II dự kiến giới thiệu tiếp tục tham gia BCH mới khóa III: … ủy viên.

  Danh sách cụ thể như sau:

  • Ông / Bà (Họ và Tên) (Chức danh) (Đơn vị công tác hiện tại);

  - Các Ủy viên mới dự kiến giới thiệu tham gia BCH khóa III: ủy viên.

  Danh sách cụ thể như sau:

  • Ông / Bà (Họ và Tên) (Chức danh) (Đơn vị công tác hiện tại);

  2. Danh sách dự kiến Ban Kiểm tra Nhiệm kì III:

  3. Danh sách dự kiện Ban Thường vụ Nhiệm kì III:

  4. Danh sách dự kiến Ủy viên Thường trực Nhiệm kì III:

  5. Danh sách dự kiến Văn phòng Hiệp hội Nhiệm kì III:

  6. Dự kiến giới thiệu Chủ tịch Hiệp hội Nhiệm kì III:

  kết nối facebook

  • Corning Việt Nam
  • FPT Smart Cloud
  • VTI Cloud
  • CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNAM BLOCKCHAIN
  • VIETTEL NETWORKS
  • GOLDEN OWL - ĐƯA LẬP TRÌNH VIỆT NAM VƯƠN RA BIỂN LỚN
  • IPTP NETWORKS - ĐỘ TRỄ TỐI ƯU - ĐỘ PHỦ TOÀN CẦU
  • Meey Land
  • Grab
  • Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Movan
  • VIETNET-ITC
  • HTC-ITC Telecom
  • Viettel Telecom
  • Ladipage
  • Công Ty Huawei
  • Starword
  • Z.com_GMO-Z.com
  • FDS
  • GNC Telecom
  • SSN
  • ICS
  • ACCESSTRADE Vietnam
  • DCV
  • ANTIT
  • VinaLink
  • META
  • HYPERLOGY
  • GAPIT
  • INet
  • NCT
  • UAP
  • VTV Digital
  • PTF
  • VC
  • M-Mobile
  • Mediaone
  • Viet
  • HopPhat
  • Hanel
  • Epay
  • Life NET
  • GDS
  • DLC
  • DKT
  • Cowell
  • Microad
  • Novaon
  • VNPT Technology
  • SPT
  • Văn phòng đại diện Qualcomm International tại TP. Hồ Chí Minh
  • Công ty CP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn SaigonTel
  • Sao Bắc Đẩu Telecom
  • Mobifone Global
  • Viettel IDC
  • Tổng Công ty Viễn thông Toàn Cầu
  • VMG
  • Tinh Vân
  • NetNam
  • SCTV
  • PA VIETNAM
  • VCCORP
  • 1C Việt Nam
  • FPT Telecom
  • Vietnam Post
  • VNG
  • CMC
  • VTC
  • Mobiphone
  • Viettel
  • VNPT
  TOP